Gap messenger
Download


📍 آن قدر که به وسواس توجّه می کنی، به بُعد نفسانیّت توجّه می کنی❗️
📌در باب –خصوصاً- طهارت و نجاست، این را می¬گویند که همان که نجاست را آورده است، همان هم طهارت را آورده است، شارع مقدّس که دو تا نیست؛ یعنی این طور نیست که یکی نجاست را آورده باشد و یکی دیگر، طهارت را آورده باشد. همان که دستور نجاست را داده است، طهارت را هم آورده است. اگر هم مبتلا هستی، بپذیر که شیطانی است. باورت نیاید که خدا در توست، نه، از خدا خبری نیست.
عمده این است که انسان توجّه کند آیا در باب طهارت که این قدر مقیّد است، چه از خبث و چه از حدث، آیا در بُعد نفسانی¬اش هم این گونه است یا نه؟ همین گونه که مقیّد است دستش پاک باشد و نجس نباشد، مقیّد است که روحش هم –در بُعد نفسانی- پاک باشد و نجس نباشد؟ به تعبیر دیگر، آیا از رذایل اخلاقی هم این چنین پرهیز داری یا مبتلا به زشت¬ترین نجاسات نفسانی مانند حسد، کبر و... هستی؟ شیطان مغرورت کرده است، سرت را بند کرده است، گولت زده است. آن آلودگی بدتر است یا این؟
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

30 November 2023 | 02:00