Gap messenger
Download

📢 خریداران #وغدیر تماما حقیقی ها هستند و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد.
سهم در قیمت 22،860 ریال با رشد 2 درصدی معامله می شود.
ارزش بازار سهم به بالای 162 همت رسیده و امروز هشتمین روز متوالی حضور سهم در محدوده سبز بازار است.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام
@stockmarket

4 December 2023 | 09:36