Gap messenger
Download

📢 #شستا مثبت 2.5 درصد.
سهم در قیمت 1304 ریال اغلب توسط حقیقی ها خریداری شده و همچنین شاهد حضور 25 درصدی حقوقی ها در سمت خریدار هستیم.
ارزش بازار شستا 214 همت شده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 28 میلیون تومان است.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام
@stockmarket

4 December 2023 | 09:33