Gap messenger
Download

#اربعین یکی از ابزار های مفید گپ برای اربعین و جهت بهینه مصرف کردن اینترنت و همچنین ارتباط تصویری با یکدیگر (فرستادن پیام تصویری) است.
چگونه پیام تصویری بفرستیم؟ یک بار رو نماد میکروفن در پایین در سمت چپ یا راست مکان نوشتن یک بار کلیک کنید، نماد میکروفن باید به نماد دوربین تغییر کند، نمادی شبیه لوگو اینستاگرام
سپس روی نماد دوربین کلیک کنید و نگهدارید و پیام خود را ضبط کنید.
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE

4 September 2023 | 04:12