Gap messenger
Download

⚡️پرستار آمریکایی:

🟡برایم سخت است که جهان دست روی دست گذاشته و اجازه می دهد تا ظلم اسرائیل ادامه پیدا کند، آن هم زمانی که بیشتر قربانیان زن و کودک هستند!

☀ @shidtv

3 December 2023 | 06:53