Gap messenger
Download

⚡️شهروند آمریکایی:

🟡 تصاویری که از غزه می‌بینم قابل تحمل نیست، حملات به غزه باید متوقف شود!

☀ @shidtv

23 November 2023 | 05:45