Gap messenger
Download

⚡️دفاع قاطع پروفسور آمریکایی از مردم فلسطین:

🟡از جانب سیاهپوستان که 400 سال ترور، آسیب روحی و نفرت را تجربه کرده‌اند می‌گویم: ما از اشغالگری وحشیانه اسرائیل و از محاصره وحشیانه غزه تنفر داریم!

☀ @shidtv

13 November 2023 | 06:35