Gap messenger
Download

⚡️رئیس پیشین و نماینده پارلمان کویت:

🟡ما به هر نیروی مقاومتی در منطقه درود می فرستیم و از او تقدیر می کنیم!

☀ @shidtv

11 November 2023 | 02:11