Gap messenger
Download

جولان گرگاس ها در مکان تفریحی، کرمانشاه
گرگاس ها دارای خوی درندگی گرگها و حس نزدیکی به انسان به مانند سگ ها را دارند و از نزدیک شدن به آنها باید پرهیز کرد
. مخصوصا کودکان، در سالهای اخیر کودکان زیادی توسط گرگاس ها کشته شده اند!

ویدیو ارسالی: آرمین بریموندی

11 November 2023 | 08:12