Gap messenger
Download


📍 این مراقبتی که در انجام وسواس می کنی برای خانواده ات هم می کنی... ❗️
📌آیا در رفتارت در زندگی -نسبت به دیگران- این مراقبت¬ها را داری؟ از نظر داخلی در مورد کسانی که تحت تکفّل تو هستند، احتیاط می¬کنی که نکند نسبت به آن ها کوتاهی بکنم یا فقط به دنبال این هستی که سوتِ صاد صراطت را خوب بگویی و در مخارج حروف گیر کرده¬ای؟ آیا حقوقی را که دیگران به عهدۀ تو دارند -به طور کلّی و به همین شکل محتاطانه- رعایت می¬کنی یا فقط دین تو را شیطان در همین کارها خلاصه کرده است؟
مطرح کردم: ممکن است شکمش مملو از حرام باشد، لباسی را که تهیّه و بر تن کرده است از مال حرام باشد و...، امّا تا سرِ وضو، غسل و... برسد به شکل دیگری عمل می کند. این چه رفتاری است؟! چقدر شبیه این افراد را در جامعه داریم! مثلاً افرادی هستند که به نمازشان خیلی مقیّد هستند که باید اوّل وقت باشد. اگر از اوّل وقت تخلّف بکند، دیگر کافر مطلق است. حالا ممکن است در اوّل وقت یک کارِ واجب تر از آن کار پیش بیاید که افضلِ از آن باشد؛ یعنی یک واجب شرعی پیش می¬آید، ولی دست از این بر نمی¬دارد. نماز اوّل وقت خوب است، امّا در صورتی که افضل از آن مطرح نباشد. یکی از بزرگان می¬فرمود: ممکن است اوّل وقت همسرت لازم داشته باشد پیش دکتر برود و عمل زایمان بکند، ولی او را رها می¬کند و می¬گوید: نماز اوّل وقتم ترک نشود. واجب این است که دنبال همسرت بروی. در قدیم می گفتند: برو برایش ماما بیاور. همراهی همسر در آن شرایط واجب و نماز اوّل وقت مستحب است. نمی داند که این ها توجیهات شیطان است، اینجا خدا و دین مطرح نیست؛ بلکه شیطان است.
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

29 November 2023 | 02:00