Gap messenger
Download

اخبار سوریه|
موشک یمنی قشنگ‌ به وسط کشتی اصابت کرده و باعث آتش سوزی گسترده در آن شده است. کلاه شیادان آمریکایی سرتان نرود. احتمال غرق شد کشتی بسیار زیاد است.

در مورد این عنایت گزارشی منتشر خواهیم کرد...

@militarynews

4 December 2023 | 02:13