Gap messenger
Download

✅ شهروند آمریکایی:

📍من اینجا هستم تا حمایتم را از دانشجویانی نشان دهم که در برابر نسل کشی مردم فلسطین به پا خاسته اند/اسرائیل هر روز بیشتر منزوی می شود و میلیون ها نفر گرداگرد جهان این را می بینند!

☑ @Kavoshplus

29 November 2023 | 06:10