Gap messenger
Download

✅ من یهودی هستم و در خانواده‌ای صهیونیست بزرگ شده و به یک مدرسه صهیونیست می رفتم اما فهمیدم شست و شوی مغزی داده شدم!

☑ @Kavoshplus

29 November 2023 | 06:08