Gap messenger
Download

⏺راه های پیشگیری از گودی کمر👇

ارتفاع صندلی که روی آن می نشینید به اندازه ای باشد که پاهای شما روی زمین قرار بگیرند

هنگامی که روی صندلی مینشینید یک چهارپایه کوچک زیر پاهایتان قرار بدهید به گونه ای که زانو ها و مفصل ران شما ارتفاع نسبتا یکسانی از زمین داشته باشند

وقتی می ایستید یک چهار پایه کوچک زیر یکی از پاهایتان قرار بدهید

وقتی به پشت می خوابید یک بالش کم ارتفاع زیر زانوهایتان قرار بدهید

حتی الامکان از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنید
عضلات شکم و باسن خود را تقویت کنید

🆔 @fitness_academy

30 November 2023 | 01:54