Gap messenger
Download

🌐مهم ترین ورزش ها برای چربی سوزی

🔹طناب زدن
🔹پیاده روی
🔹وزنه برداری
🔹کیک بوکس
🔹شنا سوئدی
🔹دویدن سرعتی
🔹سنگین وزنه زدن
🔹تمرینات استقامتی
🔹سیستم سوپر ست
🆔 @fitness_academy

29 November 2023 | 05:53