Gap messenger
Download

💢شهادت یک زن باردار فلسطینی
پس از ضربات چاقو توسط یک شهرک نشین صهیونیست، در مقابل چشمان فرزندانش! در شهر اشغالی لود

🆔 @amarha

30 November 2023 | 09:32