Gap messenger
Download

💢من یهودی هستم و در خانواده‌ای صهیونیست بزرگ شده و به یک مدرسه صهیونیست می رفتم اما فهمیدم شست و شوی مغزی داده شدم!

🆔 @amarha

30 November 2023 | 03:26